Otázky a odpovědi

Česká akademie finančního plánování

Pro zkušené finanční profesionály bez rozdílu věku, zaměření či afiliace, kteří si chtějí posílit a certifikovat své schopnosti ve finančním plánování.

Žádná taková spolupráce není požadována, program je otevřen všem bez ohledu na to, kde či pro koho pracují. Rádi uvítáme kolegy ze všech společností na trhu.

Jde o jediný prakticky orientovaný program na českém trhu. Všechny zbývající certifikace a kurzy jsou zaměřeny buď velmi teoreticky, anebo se orientují primárně na obchodní dovednosti. Náš cíl je jiný: nabídnout certifikaci, která se zaměří na to, co odlišuje prodejce od poradce – schopnost sestavit špičkový finanční plán. Finanční plánovač je dnes profesionál, často zaměstnávající další vlastní analytiky a experty. Nemusí tedy umět zpaměti definici toho, co je to dluhopis a pilovat schopnost v noci po probuzení spočítat složené úročení na běžném účtu. A z toho v programu vycházíme.

Gratulujeme. Po úspěšném přihlášení vám přijde potvrzovací email, v němž naleznete instrukce ke všem potřebným dalším krokům.

Pokud ještě u dané zákonné zkoušky běží přechodné období pro její získání (typicky 24 měsíců od účinnosti zákona), budeme v tomto období akceptovat také přechodné způsoby prokázaní odborné kvalifikace (čestné prohlášení, interní zkouška vaší společnosti).

Vzorek testových otázek je zveřejněn v sekci dokumenty. Obsahuje pouze zadání otázek, nikoliv varianty odpovědí. Případové studie pro ústní část nezveřejňujeme.

Jako i ostatní profesní tituly i MFP předpokládá průběžné udržování odbornosti ze strany absolventa. Explicitní požadavky v tomto směru stanoveny nejsou, jejich zavedení zvážíme po vyhodnocení programu s odstupem.

Nejedná se o akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které mohou udělovat pouze akreditované vysoké školy. Jde nicméně o prestižní profesní certifikaci, kterou lze nejblíže připodobnit ke známému MBA (Master of Business Administration) nebo MPA (Master of Public Administration). Oba tyto tituly Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), coby spoluzakladatel projektu, poskytuje a tak mohou absolventi MFP očekávat stejnou kvalitu vzdělávání, certifikace i lektorského týmu.

Jde o jediný prakticky orientovaný program na českém trhu. Všechny zbývající certifikace a kurzy jsou zaměřeny buď velmi teoreticky, anebo se orientují primárně na obchodní dovednosti. Náš cíl je jiný: nabídnout certifikaci, která se zaměří na to, co odlišuje prodejce od poradce – schopnost sestavit špičkový finanční plán. Finanční plánovač je dnes profesionál, často zaměstnávající další vlastní analytiky a experty. Nemusí tedy umět zpaměti definici toho, co je to dluhopis a pilovat schopnost v noci po probuzení spočítat složené úročení na běžném účtu. A z toho v programu vycházíme. Navíc jsme schopni díky neziskové podstatě ČAFP nabídnout i bezkonkurenční cenu jak za certifikaci, tak přípravný kurz.

Uchazeč musí v okamžiku podání žádosti prokázat složení legislativou požadovaných (akreditovaných) zkoušek v oblastech:

  • spotřebitelského úvěru na bydlení (vč. kombinované zkoušky)
  • jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
  • doplňkového penzijního spoření
  • skupin odbornosti životního pojištění a neživotního pojištění

Uchazeč musí dále prokázat alespoň rok praxe v oblasti finančního poradenství či plánování.
Pro účast na přípravném kurzu jsou výše uvedené požadavky pouze doporučené, avšak nikoliv povinné.

Pokud jde o legislativou požadované (akreditované) zkoušky, nutným dokladem je osvědčení vydané akreditovanou institucí. Pokud jde o praxi, nutným dokladem je smlouva s institucí o výkonu činnosti, které prokazatelně zahrnuje poskytování finančního poradenství či finanční plánování (ze smlouvy musí být tato skutečnost zřejmá, např. z popisu pracovní pozice nebo činnosti). Tato praxe a tedy i daný smluvní vztah musí trvat alespoň šest měsíců nepřetržitě před podáním žádosti. Přesný postup poskytnutí dokladů obdrží uchazeč při přihlášení a v dostatečném předstihu před konáním zkoušky, zpravidla bude požadováno jejich zaslání ještě před samotnou zkouškou formou scanu.

Pro individuální přihlášení využijte webu www.cafp.cz (tlačítko Přihlásit). Skupinové přihlášení prosím řešte se svou mateřskou společností, která bude kontaktovat přímo vedení ČAFP. Pro skupinové termíny je možné poskytnout množstevní slevu.

Zkouškové termíny vypisujeme pravidelně jednou za měsíc. Termín pro přípravný kurz pak jednou za 2 měsíce.

Vlastní zkouška bude mít písemnou část formou testu (typicky dopolední hodiny) a ústní část formou obhajoby případové studie (odpolední hodiny). Na její absolvování je tedy vhodné si vyhradit celý pracovní den.

Pokud při zkouškovém termínu neuspějete, můžete se na nový přihlásit nejdříve po uplynutí 60 kalendářních dnů. Počítejte s tím, že bude rovněž třeba uhradit opět cenu za zkoušku v plné výši. Každý uchazeč se může o složení zkoušky ucházet maximálně třikrát.

Nikoliv. Podstatou ústní části zkoušky je obhajoba případové studie, jejíž řešení si student připraví osobně přímo před vlastním vyzkoušením (tzv. „na potítku“).

Náročnost zkoušky bude odpovídat anglickému titulu master, tedy mistr. S tím je třeba počítat.

Obtížnost zkoušky bude nastavena tak, aby zkušení poradci s mnohaletou dennodenní praxí s tvorbou finančních plánů a znalostmi z povinných legislativou požadovaných zkoušek v převažující míře uspěli bez nutnosti absolvovat kurz. Méně seniorní poradci budou mít s absolvováním zkoušky bez kurzu ve výrazné většině potíže a lze jim kurz jen doporučit.

Standardně nikoliv. Ovšem bude-li takový požadavek existovat, obraťte se na vedení ČAFP a pokusíme se nalézt řešení (kontaktujte nás).

Slavnostní předání certifikátu ve formě diplomu garantovaného jak VŠFS, tak ČASF a zapsání do databáze absolventů. A samozřejmě nový impulz pro vaší kariéru.

V obecné rovině ano, konkrétní okolnosti je ale vždy třeba ověřit s VŠFS a personálním oddělením dané společnosti.

Cena za zkouškový termín pro jednoho uchazeče je 5.100 Kč + DPH.

Cena za přípravný kurz pro jednoho účastníka bude 12.000 Kč + DPH. O rozložení platby neuvažujeme, bude-li však poptávka většího počtu uchazečů, toto rozhodnutí se může změnit.

Nikoliv, výsledek písemné části je definitivní a pro účast na ústní zkoušce je třeba jí úspěšně absolvovat, tj. dosáhnout bodového skóre, které stanoví Studijní a zkušební řád. V případě, že se však k ústní části „propíšete“, zkušební komise bude mít k dispozici vyhodnocení vašeho testu a bude moci směřovat doplňující otázky právě na ty moduly (dle sylabu), kde byl váš výsledek nejslabší.

ČAFP

Česká akademie finančního plánování je společný projekt České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování a Vysoké školy finanční a správní. Jedná se tak o spojení nejvýznamnějšího českého sdružení profesionálů ve finančním plánování.

Více zde

MFP

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí nabídky ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců.

Více zde

Dokumenty

Dokumenty ČAFP a programu MFP.
Zjednodušený sylabus programu Master of Financial Planning. Detailní sylabus programu Master of Financial Planning. Složení lektorského týmu programu Master of Financial Planning a další.

Více zde