ČAFP

Otázky a odpovědi

Pro koho je program Master of Financial Planning určen?

Pro zkušené finanční profesionály bez rozdílu věku, zaměření či afiliace, kteří si chtějí posílit a certifikovat své schopnosti ve finančním plánování.

Opravdu stačí pro přihlášení se na zkoušku absolvování zákonných zkoušek a roční praxe? Není nutné například spolupracovat s členem sdružení ČASF?

Žádná taková spolupráce není požadována, program je otevřen všem bez ohledu na to, kde či pro koho pracují. Rádi uvítáme kolegy ze všech společností na trhu.

Čím se program MFP liší od konkurence a proč bych si měl zvolit právě tento?

Jde o jediný prakticky orientovaný program na českém trhu. Všechny zbývající certifikace a kurzy jsou zaměřeny buď velmi teoreticky, anebo se orientují primárně na obchodní dovednosti. Náš cíl je jiný: nabídnout certifikaci, která se zaměří na to, co odlišuje prodejce od poradce – schopnost sestavit špičkový finanční plán. Finanční plánovač je dnes profesionál, často zaměstnávající další vlastní analytiky a experty. Nemusí tedy umět zpaměti definici toho, co je to dluhopis a pilovat schopnost v noci po probuzení spočítat složené úročení na běžném účtu. A z toho v programu vycházíme.

Přihlásil jsem se na zkoušku, jak mám doložit požadované zkoušky a praxi?

Gratulujeme. Po úspěšném přihlášení vám přijde potvrzovací email, v němž naleznete instrukce ke všem potřebným dalším krokům.

Jak je to s povinností prokázat složení zákonné zkoušky v přechodném období?

Pokud ještě u dané zákonné zkoušky běží přechodné období pro její získání (typicky 24 měsíců od účinnosti zákona), budeme v tomto období akceptovat také přechodné způsoby prokázaní odborné kvalifikace (čestné prohlášení, interní zkouška vaší společnosti).

Budou někde zveřejněny zkouškové otázky a případové studie pro ústní část?

Vzorek testových otázek je zveřejněn v sekci Dokumenty. Obsahuje pouze zadání otázek, nikoliv varianty odpovědí. Případové studie pro ústní část nezveřejňujeme.

Jsou po úspěšném složení zkoušky stanoveny požadavky na obnovování dosažené odbornosti?

Jako i ostatní profesní tituly i MFP předpokládá průběžné udržování odbornosti ze strany absolventa. Explicitní požadavky v tomto směru stanoveny nejsou, jejich zavedení zvážíme po vyhodnocení programu s odstupem.

Je certifikace MFP uznávaná ze zákona, jako titul z vysoké školy?

Nejedná se o akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které mohou udělovat pouze akreditované vysoké školy. Jde nicméně o prestižní profesní certifikaci, kterou lze nejblíže připodobnit ke známému MBA (Master of Business Administration) nebo MPA (Master of Public Administration). Oba tyto tituly Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), coby spoluzakladatel projektu, poskytuje a tak mohou absolventi MFP očekávat stejnou kvalitu vzdělávání, certifikace i lektorského týmu.

Proč je výhodné / dobré rozhodnutí si udělat certifikační zkoušku MFP u ČAFP?

Jde o jediný prakticky orientovaný program na českém trhu. Všechny zbývající certifikace a kurzy jsou zaměřeny buď velmi teoreticky, anebo se orientují primárně na obchodní dovednosti. Náš cíl je jiný: nabídnout certifikaci, která se zaměří na to, co odlišuje prodejce od poradce – schopnost sestavit špičkový finanční plán. Finanční plánovač je dnes profesionál, často zaměstnávající další vlastní analytiky a experty. Nemusí tedy umět zpaměti definici toho, co je to dluhopis a pilovat schopnost v noci po probuzení spočítat složené úročení na běžném účtu. A z toho v programu vycházíme. Navíc jsme schopni díky neziskové podstatě ČAFP nabídnout i bezkonkurenční cenu jak za certifikaci, tak přípravný kurz.

Jaké jsou vstupní požadavky pro účast na certifikační zkoušce Master of Financial Planning?

Uchazeč musí v okamžiku podání žádosti prokázat složení legislativou požadovaných (akreditovaných) zkoušek v oblastech:

  • spotřebitelského úvěru na bydlení (vč. kombinované zkoušky)
  • jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
  • doplňkového penzijního spoření
  • skupin odbornosti životního pojištění a neživotního pojištění

Uchazeč musí dále prokázat alespoň rok praxe v oblasti finančního poradenství či plánování.
Pro účast na přípravném kurzu jsou výše uvedené požadavky pouze doporučené, avšak nikoliv povinné.

Jaké doklady budou k prokázání vstupních požadavků dokládány?

Pokud jde o legislativou požadované (akreditované) zkoušky, nutným dokladem je osvědčení vydané akreditovanou institucí.
Pokud jde o praxi, nutným dokladem je smlouva s institucí o výkonu činnosti, které prokazatelně zahrnuje poskytování finančního poradenství či finanční plánování (ze smlouvy musí být tato skutečnost zřejmá, např. z popisu pracovní pozice nebo činnosti). Tato praxe a tedy i daný smluvní vztah musí trvat alespoň šest měsíců nepřetržitě před podáním žádosti.
Přesný postup poskytnutí dokladů obdrží uchazeč při přihlášení a v dostatečném předstihu před konáním zkoušky, zpravidla bude požadováno jejich zaslání ještě před samotnou zkouškou formou scanu.

Jak se mám přihlásit ke zkoušce či do přípravného kurzu?

Pro individuální přihlášení využijte webu www.cafp.cz (tlačítko Přihlásit). Skupinové přihlášení prosím řešte se svou mateřskou společností, která bude kontaktovat přímo vedení ČAFP.

Pro skupinové termíny je možné poskytnout množstevní slevu.

Jak často se bude certifikační zkouška a přípravný kurz konat?

Zkouškové termíny vypisujeme pravidelně jednou za měsíc. Termín pro přípravný kurz pak jednou za 2 měsíce.

Jak dlouho bude zkouška trvat a jaké dopady bude mít, pokud při ní neuspěji?

Vlastní zkouška bude mít písemnou část formou testu (typicky dopolední hodiny) a ústní část formou obhajoby případové studie (odpolední hodiny). Na její absolvování je tedy vhodné si vyhradit celý pracovní den.

Pokud při zkouškovém termínu neuspějete, můžete se na nový přihlásit nejdříve po uplynutí 60 kalendářních dnů. Počítejte s tím, že bude rovněž třeba uhradit opět cenu za zkoušku v plné výši. Každý uchazeč se může o složení zkoušky ucházet maximálně třikrát.

Je povinná závěrečná práce jako je standardem u jiných profesních certifikací např. u MBA?

Nikoliv. Podstatou ústní části zkoušky je obhajoba případové studie, jejíž řešení si student připraví osobně přímo před vlastním vyzkoušením (tzv. „na potítku“).

Jak bude zkouška náročná, potřebuji přípravný kurz?

Náročnost zkoušky bude odpovídat anglickému titulu master, tedy mistr. S tím je třeba počítat.

Obtížnost zkoušky bude nastavena tak, aby zkušení poradci s mnohaletou dennodenní praxí s tvorbou finančních plánů a znalostmi z povinných legislativou požadovaných zkoušek v převažující míře uspěli bez nutnosti absolvovat kurz. Méně seniorní poradci budou mít s absolvováním zkoušky bez kurzu ve výrazné většině potíže a lze jim kurz jen doporučit.

Je možné absolvovat certifikační zkoušku v jiném než českém jazyce?

Standardně nikoliv. Ovšem bude-li takový požadavek existovat, obraťte se na vedení ČAFP a pokusíme se nalézt řešení (https://cafp.cz/kontakt/).

Co následuje po úspěšném absolvování certifikační zkoušky?

Slavnostní předání certifikátu ve formě diplomu garantovaného jak VŠFS, tak ČASF a zapsání do databáze absolventů. A samozřejmě nový impulz pro vaší kariéru :o)

Může mi hradit certifikační zkoušku / kurz zaměstnavatel / centrála dané společnosti? (je to daňově uznatelná položka?)

V obecné rovině ano, konkrétní okolnosti je ale vždy třeba ověřit s VŠFS a personálním oddělením dané společnosti.

Jaká bude cena samotné zkoušky?

Cena za zkouškový termín pro jednoho uchazeče bude 4 500 Kč plus DPH.

Jaká bude cena přípravného kurzu? Lze případně rozložit platby za přípravný kurz?

Cena za přípravný kurz pro jednoho účastníka bude 12 000 Kč plus DPH. O rozložení platby neuvažujeme, bude-li však poptávka většího počtu uchazečů, toto rozhodnutí se může změnit.

Co se stane v případě, když se mi nepovede projít písemným testem, dostanu prostor k nápravě u ústní praktické části?

Nikoliv, výsledek písemné části je definitivní a pro účast na ústní zkoušce je třeba jí úspěšně absolvovat, tj. dosáhnout bodového skóre, které stanoví Studijní a zkušební řád. V případě, že se však k ústní části „propíšete“, zkušební komise bude mít k dispozici vyhodnocení vašeho testu a bude moci směřovat doplňující otázky právě na ty moduly (dle sylabu), kde byl váš výsledek nejslabší.